Stadgar för Sällskapet Gamla Gaisare antagna år 1941 med ändringar, som har fastställts vid årsmöten
den 9 februari 1968, 15 mars 1990, 18 mars 1999, 17 mars 2011 och 20 mars 2014.

 
 
§ 1  Syfte
 Sällskapet Gamla Gaisare har till uppgift att bland medlemmar (se § 2) vidmakthålla intresset för GAIS samt efter förmåga stödja detsamma.
 
§ 2  Medlemmar
Till medlem i sällskapet kan kallas den som varit medlem i GAIS i minst 10 år och fortfarande är medlem samt uppnått 30 års ålder. Dispens kan göras för den som har varit medlem i GAIS mindre än 10 år men har gjort stora förtjänstfulla insatser i GAIS verksamhet.
Medlem över 80 år är befriad från medlemsavgiften och blir då ständig medlem.
 
§ 3  Utmärkelser
Styrelsen äger rätt att utdela utmärkelser till förtjänta medlemmar.
 
§ 4  Årsavgift
Årsavgiften beslutas av årsmötet.
 
§ 5  Inval
Medlem som önskar föreslå ny medlem skall hänvända sig till styrelsen med fullständiga uppgifter om den sökande.
Styrelsen beslutar om medlemskap.
 
§ 6  Uteslutning
Medlem, som ej fullgjort sina skyldigheter kan av styrelsen uteslutas.
 
§ 7  Allmänna och extra sammanträden
Ordinarie årsmöte skall äga rum före mars månads utgång.
Extra sammanträden avhålls när styrelsen så anser påkallat. Vid sammanträden leds förhandlingarna av ordföranden, vid förfall för denne av vice ordföranden.

§ 8  Kallelse till årsmöte
Styrelsen kallar till årsstämma senast två veckor före årsmötet.
 
§ 9  Ordinarie frågor att behandla vid ordinarie årsmöte
Val av två medlemmar att justera dagens protokoll.
Årsberättelse.
Revisionsberättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande.
Val av styrelseledamöter.
Val av två revisorer och en suppleant.
Val av valberedning
Övriga frågor
 
§ 10  Styrelsen
Styrelsen skall bestå av en ordförande samt lägst fyra och högst sex ledamöter. Styrelsen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
 
§ 11  Val av styrelsemedlemmar
Mandattiden omfattar två kalenderår. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Om helt ny styrelse väljs, skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal vara ett år.
 
§ 12  Val och rösträtt
Rösträtt äger varje medlem, som har fullgjort sina skyldigheter emot sällskapet. Alla beslut avgörs genom röstövervikt.
 
§ 13  Räkenskaper och revision
Sällskapets räkenskaper förs per kalenderår. Kontanta tillgångar bör vara innestående i bank. Kassören och ordförande tecknar var för sig sällskapet. Uttag görs normalt av kassören. Kassören förvaltar en mindre handkassa. Det åligger revisorerna att granska sällskapets värdehandlingar och protokoll, samt avgiva berättelse att till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Räkenskaperna skola vara tillgängliga för revisorerna när så påfordras, dock senast fyra  veckor före ordinarie årsmöte i mars månad.
 
§ 14  Ändring av stadgarna 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan ske vid ordinarie eller extra sammanträde, och beslut fattande på ett därpå följande sammanträde. För stadgeändring fordras 2/3 röstmajoritet.
 
§ 15  Sällskapets upplösning
Beslut om sällskapets upplösning kan endast fattas vid ordinarie sammanträde och på förslag av styrelsen och erfordras härför minst 4/5 röstmajoritet och skall för att äga giltighet stadfästa vid det därpå följande sammanträdet och med samma röstmajoritet.
I händelse av sällskapets upplösning skall dess tillgångar komma GAIS tillgodo och fördelas i enlighet med å detta ordinarie sammanträde fattade beslut.